MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

De (Rijks)overheid vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van Duurzaam Ondernemen. Daarom gaat zij al haar aanbestedingen ‘duurzaam’ inkopen. Voor drukwerk valt op dit moment alleen het offsetdrukwerk in de Grafimediabranche hieronder. Concreet betekent dit dat al sinds 2010 grafimedia ondernemingen alleen nog maar drukwerk voor overheidsinstanties kunnen vervaardigen als dit aantoonbaar ‘duurzaam’ gebeurd.
Om ondernemers in onze branche te ondersteunen duurzaam te produceren, heeft de rijksoverheid zogenaamde Duurzame Inkoopcriteria vastgesteld. De vraag voor veel ondernemers zal zijn: “Waar bestaan die inkoopeisen eigenlijk uit en hoe moet ik die interpreteren binnen mijn eigen bedrijf?”.

Als ambitieniveau is bepaald dat alle overheden in 2010 duurzaam moeten inkopen, de rijksoverheid 100%, de gemeenten 75% en andere overheden (provincies en waterschappen) voor in ieder geval 50%. Als alle overheden duurzaamheidscriteria meenemen in hun inkoopbeleid, zal dat een grote impuls zijn voor de markt van duurzame producten. Ook drukwerk in de Grafimediabranche valt hieronder.

De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van VROM. De criteria zijn uitsluitend bedoeld voor drukwerk gedrukt door middel van de offset-druktechniek, omdat in de praktijk bleek dat het aandeel van zeefdruk, diepdruk en/of hoogdruk binnen het inkopen van drukwerk door de overheid zeer gering is. Verder zijn de criteria ook niet van toepassing op printsystemen, omdat de huidige printers en printtechnieken op dit moment te weinig van elkaar verschillen om een duidelijk onderscheid op het gebied van duurzaamheid te kunnen maken. 

Criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Overheid
De overheid hanteert een drietal type criteria bij aanbestedingen. Dit zijn:

  • Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zijn,    ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier.

  • Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk gesteld worden (het Programma van Eisen).

  • Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

 

Voor de Duurzaam InkoopScan zijn alle criteria van belang, immers bij overeenkomstige geschiktheidseisen kunnen bedrijven zich als nog onderscheiden middels de minimumeisen en gunningseisen.

Duurzaam Inkoop Scan
Om te bepalen of een Grafimediabedrijf voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de overheid heeft het Dienstencentrum een Duurzaam InkoopScan speciaal ontwikkeld voor drukwerk waarmee op een eenvoudige wijze (binnen een paar uur) bepaald kan worden hoe het bedrijf op dit vlak presteert. Als vervolg op deze scan krijgt u een DI Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.
De kosten zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Meer informatie, bel met het Dienstencentrum: tel. 020 – 543 56 88, of klik op hun site.

 

© 2020 by frankdenhartog